• identyfikacja graficzna: Hotel Rolandsburg / Dusseldorf / Niemcy (koncepcja)
  • identyfikacja graficzna: Hotel Rolandsburg / Dusseldorf / Niemcy (koncepcja)
  • identyfikacja graficzna: Hotel Rolandsburg / Dusseldorf / Niemcy (koncepcja)
  • identyfikacja graficzna: Hotel Rolandsburg / Dusseldorf / Niemcy (koncepcja)
  • identyfikacja graficzna: Hotel Rolandsburg / Dusseldorf / Niemcy (koncepcja)
  • identyfikacja graficzna: Hotel Rolandsburg / Dusseldorf / Niemcy (koncepcja)
  • identyfikacja graficzna: Hotel Rolandsburg / Dusseldorf / Niemcy (koncepcja)
  • identyfikacja graficzna: Hotel Rolandsburg / Dusseldorf / Niemcy (koncepcja)